Verslagen

MR-vergadering juni 2022
Er waren geen nieuwe kandidaten voor de MR en daarom zijn mevr. P. Jacobse en mevr. P. Voets herkozen. Juf Keizer en juf Borsboom namen afscheid. De MR verwelkomd juf Den Hertog en juf Molenaar. De nieuwe secretaresse is juf De Visser.
In de afgelopen vergadering is gesproken over renovatie of nieuwbouw van de school. De directeur is nog steeds in gesprek met de gemeente. Verschillende beleidsstukken zijn besproken en goedgekeurd.
De eerstvolgende MR-vergadering is D.V. 2 november 2022

MR-vergadering maart/april 2022
In de vergadering zijn een paar zaken voor komend jaar weer goedgekeurd, waaronder de formatie. Ook hebben de leden een cursus van Rudolf van Binsbergen gehad. De komende tijd zal de nadruk leggen op het maken van een nieuw activiteitenplan en de stemmingsronden voor de ouder- en personeelsgeleding.

Kort MR-overleg 2 februari 2022
Het vakantierooster voor 2022/2023 wordt goedgekeurd.

MR-vergadering van 26 oktober en 14 december 2021
In de MR-vergadering van 26 oktober en 14 december heeft de MR de gebruikelijke zaken behandeld. Zaken die verder onder de aandacht zijn gebracht is de noodzaak om op school meer aandacht te besteden aan het signaleren van kindermishandeling/huiselijk geweld.
Verder is gesproken over het bestuursbesluit aangaande het continurooster.
De nieuwe vergaderdata zijn bekend. De MR hoopt te vergaderen op 17 januari (tevens cursus voor geïnteresseerde MR-leden), 1 februari, 12 april, 30 mei en 21 juni.

MR-vergadering 15 maart 2021
Op 15 maart heeft de MR weer vergaderd. Voorafgaand aan de vergadering was er een gesprek met het bestuur. Eén keer in het jaar is er een contactmoment tussen bestuur en MR om te evalueren over het afgelopen jaar. Er werd opgemerkt dat er een goede sfeer is en dat we dankbaar mogen zijn dat we eensgezind met elkaar het goede voor de school mogen zoeken. Er werd kort gesproken over hoe om te gaan met corona binnen de school. Zeker nu de besmettingen op school ook oplopen. De school houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en wanneer er genoeg complete klassen en gezonde leerkrachten zijn, blijft de school open.

Na het gesprek met het bestuur heeft de MR in een eigen vergadering gesproken over het welbevinden van de leerlingen op school. Hoe kunnen de leerkrachten, zeker in deze tijd, signalen herkennen die wijzen op het niet welbevinden van het kind op school en/of thuis. Daarnaast worden de punten die als vast agendapunt op de MR-agenda staan besproken: welbevinden personeel, communicatie & organisatie, eventuele financiën, privacy en -wetgeving en hoe kunnen wij als MR ons blijven ontwikkelen door het volgen van cursussen.

MR-vergadering 15 december 2020

Op 15 december heeft de MR vergaderd. Tijdens deze vergadering is er gesproken over ontwikkelingen in het onderwijs en hoe wij als MR hiervoor toegerust kunnen worden door eventueel deel te nemen aan cursussen.

We hebben verschillende documenten besproken die gaan over de begroting, werkkostenregeling en de ARBO. Dit alles gebeurde in een online/vergadering.MR-vergadering 13 oktober 2020

Op 13 oktober heeft de MR vergaderd. Tijdens deze vergadering is er gesproken over corona en de corona-maatregelen die ook onze school niet voorbijgaan. Gelukkig zijn er nog geen klassen naar huis gestuurd en krijgen de kinderen op school nog les.

We hebben verschillende documenten bekeken en goedgekeurd die gaan over de voortgaande lijn van onderwijs en de functies die binnen de school aanwezig zijn. Een belangrijk onderwerp tijdens deze vergadering was het kindermisbruik en huiselijk geweld. Ook dit gaat helaas onze huizen niet voorbij. Het is daarom belangrijk dat alle leerkrachten hierop toegerust worden zodat ze bepaalde signalen kunnen herkennen die terug te leiden zijn naar misbruik en geweld. Dit voor het welzijn van het kind.