ANBI-status


Sinds enige tijd bezit de school de ANBI-status. Om te voldoen aan de criteria daarvoor, is het verplicht om ook de onderstaande gegevens op de website te publiceren.
 1. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) is 26.32.160. De naam van de schoolvereniging is Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag;
 2. De hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan (Schoolplan 2015-2019) zijn samen te vatten in onze strategische keuzes. Allereerst komt daarin de identiteit van de school aan de orde. Verder staat het onderwijsleerproces centraal. Daarbij speelt eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de leerling een grote rol. De school wil haar verantwoordelijkheid nemen voor de leerresultaten van alle leerlingen. Ook is er aandacht voor het professionaliseren van het personeelsbeleid. Het schoolplan ligt ter inzage op school. De volgende strategische keuzes zijn gemaakt:
  1. De school, staand in de reformatorische traditie, vindt het van belang om leerlingen onderwijs te geven uit de Bijbel, de leescultuur te bevorderen en de Schrift en de belijdenis te verbinden met de praktijk van het dagelijks leven op alle terreinen van onderwijs, om leerlingen te vormen tot burgers die handelen vanuit het christelijk gedachtegoed. 
  2. Het onderwijsleerproces stelt leerlingen in staat zich op betrokken wijze naar hun mogelijkheden te ontwikkelen.
  3. Het handelen van het personeel draagt aantoonbaar bij aan realisatie van een professionele cultuur in verbinding met handelingsgericht en opbrengstgericht werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de communicatie, de samenwerking en het resultaat. 
            Vanuit deze strategische keuzes zijn jaarplannen opgesteld, zoals genoemd in onze
            schoolgids (zie menu Documenten > Schoolgids);
 1. Onze bestuurders zijn de volgende personen:
                    Dhr. E. Bahlman, 1e secretaris                   
                    Dhr. C.J. de Bruin
                    Dhr. A. van Es, 1e voorzitter
                    Dhr. C.A.R. Kuiper, 2e secretaris                  
                    Dhr. L.B. van Leenen, 2e voorzitter
                    Dhr. J.A. Smits, 2e penningmeester
                    Dhr. B. Flier
                    
 1. Het beloningsbeleid is conform de cao reformatorisch PO. De verschillende functies die er zijn binnen de school, zijn vastgelegd in het Functiehandboek, dat jaarlijks wordt vastgesteld. De (hierboven vermelde) bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis.
 2. Volgens een wettelijke verplichting moet dit formulier geplaatst zijn op de site m.b.t. de ANBI-status.