Kennismaking met de MR


Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Klik hier voor het MR-statuut en reglement en het huishoudelijk reglement.  

Wie hebben zitting  in de MR?
Dhr. W. Kodde  (ouder)
Dhr. K.J. 't Mannetje (ouder)
Mw. P. Jacobse - Weststrate (ouder)
Dhr. F. Visser (ouder, voorzitter)
Mw. P. Voets-Goudriaan (ouder)
Mw. B.A. de Geus (personeelslid)
Mw. J. Molenaar (personeelslid)
Mw. M.J. Joosse (personeelslid, secretaris)
Mw. J. Oosterom (personeelslid)
Mw. M.W. Verleun (personeelslid)

Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft altijd kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
 
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• verbetering van het onderwijs
• het kiezen van leermethodes
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• de besteding van geld en gebouwen
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de  rechten/bevoegdheden van de MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs  onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:
• Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur en directie) de MR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
• Recht op overleg
Het recht op overleg houdt in dat de MR  door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
• Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
 
Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
• Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
• Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.
 
Wat betekent de MR voor u als ouder/verzorger?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Wat betekent de MR voor het personeel?
De MR is een soort ondernemingsraad. De personeelsleden in de MR behartigen de belangen die alle werknemers aangaan. Via de MR kunnen de personeelsleden hun stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
 
Hoe komt u in de MR?
Elk jaar treedt de helft van iedere geleding af. Dat betekent dat er regelmatig vacatures zijn in de MR. 
Wanneer het zover is, wordt u door middel van een brief hiervan in kennis gesteld. Iedere ouder of personeelslid kan zich verkiesbaar stellen.
 
Bent u enthousiast geworden en lijkt het u leuk om in de MR een bijdrage te leveren aan het onderwijs? Aarzel dan niet en stel u kandidaat bij een volgende verkiezing.